Odling

I Krav-godkända lantbruk så används inga kemiska bekämpningsmedel, mot ogräs och skadeinsekter använder man istället förebyggande metoder. Här används inte heller konstgödsel, naturliga gödselmedel används istället och då från den egna gården och kvävefixerande växter.

För Krav-godkända gårdar så ska vall eller gröngödsling ingå och lantbruken ska även sträva efter att hålla odlingen grön året runt och i övrigt så utformar man växtföljden utifrån lantbrukens egna förutsättningar.

I ekologiska odlingar så är en bra växtföljd särskilt viktig, och även en varierad växtföljd för att bekämpa skadegörare, ogräs och sjukdomar. När man nyttjar olika grödor, rotsystem och växtsätt så tar man tillvara på jordens näringsförråd på ett så effektivt sätt som möjligt.

Från och med 2016-11-26 så måste alla sprutor som används för spridning av växtskyddsmedel professionellt vara godkända av Jordbruksverket, sprutan måste vara funktionstestad för att Jordbruksverket ska kunna godkänna den.

Skogsvetenskap eller läran om skogen, skogens utnyttjande och skogsråvarans bearbetning men också botanik, ekologi, geovetenskap, teknik och ekonomi. Produktion och utnyttjande av råvaruprodukter som timmer, massaved och bränsle är skogsbruk och skogshushållning. Ungefär 28 miljoner hektar av Sveriges landareal är skogsmark enligt FAO:s definitioner. Skogen är en värdefull källa med våra svenska råvaror. Svenskt skogsbruk har också krav på produktion och miljöhänsyn. Cirka 50% av den svenska skogen tillhör privata skogsägare, cirka 25% ägs av skogsbolag och cirka 25% ägs av Sveaskog, kommuner och stift. I Sverige så finns det cirka 90.000 skogsbruksarbetare.

Energiskog är skog som odlas på åkermark för vinning av energi, odlingen består av släktet salix. 3-5 år efter planteringen, när träden blivit cirka 5-7 meter höga, så skördas de och sedan mals de ner till flis och används som bränsle i värmekraftverk eller så tillverkas de ytterligare, exempelvis till etanol. En energiskog kan också rena jordbruksmark från tungmetaller. Den kan odlas nära vattendrag och har då funktionen att dra upp kväve och på så vis växer det bättre och kvävet kommer inte ut till havet eller sjöar som annars hade kunnat orsaka övergödning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *